top of page
BT2069.JPG
BT2332.JPG

Bat Trang museum exhibition

interior

completed 2022

Triển lãm "CHIẾC GIÀY GỐM BÁT TRÀNG & CUỘC DẠO CHƠI CÙNG VĂN HÓA Ý"

image : Đỗ Sỹ

BT2855.JPG
BT6044.jpg
bottom of page